استخدام دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی در تهران

سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت دفتر فنی و مهندسی تهران، فارغ التحصیلان واجد شرایط دانشگاه های ” صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر، صنعتی خواجه نصیر طوسی، علم و صنعت ایران و دانشگاه تهران” را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید. بدینوسیله به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه های مزبورکه متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می باشند که ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی ازروز سه شنبه مورخ ۹۷/۶/۶ آغاز و لغایت روز سه شنبه مورخ ۹۷/۶/۱۳ پایان می پذیرد.

کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

بخش اول: توضیحات عمومی

شرایط عمومی استخدام:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
۳ – دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام.
۴- دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های شغل مورد نظر.
۵- دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم. (ویژه آقایان)
۶- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۷- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
۸- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازات های اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام ۹۷/۶/۱۳ و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام ۹۷/۶/۶ می باشد.

بخش دوم: توضیحات اختصاصی

شرایط اختصاصی استخدام:

۱- مقــاطع و رشــته هــای تحصــیلی در عنــوان شــغلی مــورد تقاضــا براســاس مقــاطع و رشــته هــای تحصــیلی منــدرج در ایــن آگهــی میباشد.
داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند، پیشوند کمتر و یا بیش از آنچه در آگهی ذکر شده، باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.

۲- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱/۲- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۸ سال تمام.
۲/۲- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام.

تبصره ۱: مدت خدمت سربازی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحد های تابعه سازمان، شرکت های ماموریتی و تکلیفی (به شـرح منـدرج دراین آگهی)، کارگزاری های رسمی سازمان و نیرو های شاغل در رسته بهداشتی و درمانی بیمارستان های میلاد، البرز و سایر مراکز درمـانی متعلـق بـه سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشـتغال دال بـر تائیـد مراتـب مـذکور و سـنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی مندرج در این آگهی مشـروط بـه آن که از حداکثر ۳۵ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گردد. شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور مشمول این بند نمی باشد.

توضیحات:

• شرکتهای ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
۱- موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی ۲- بانک رفاه کارگران ۳- موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ۴- شرکت گروه هتل هـای همـا ۵- موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه ۶- رفاه گستر ۷-سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۸- شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ۹- شـرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۰- کار و تامین ۱۱- گروه پزشکی حکمت ۱۲- شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ۱۳- شرکت مشاور مـدیریت و خدمات ماشینی تامین ۱۴-شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین.

قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام:

با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میـزان حضـور در جبهـه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میـزان مـدتبستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضدانقلاب درآمده انـد بـه میـزان مـدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمـی باشـد و مفقودالاثرهـا (فرزنـدان، همسـر، پـدر، مـادر، بـرادر وخواهر) تا میزان ۵ سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح درمرحله مصاحبه به حداکثر شرط سـنی هـر مقطـع تحصـیلی منـدرج در ایـنآگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حـداکثر شـرط سـنی ۳۵ سـال تمـام تجاوز ننماید.

تبصره ۲ : فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان از کارافتاده کلـی و فرزنـدان آزادگـان از کارافتـاده کلـی صـرفاً از شـرط معافیـت حـداقل معـدل و حداکثر سن بهره مند می گردند.

۳ – معافیت پزشکی خدمت زیر پرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از تأیید واحد طـب کـار مبنـی بـرتوانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.

۴- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار در سازمان الزامی می باشد.

۵- متقاضیانی که بـه هنگام شروع بکار، دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا می باشند، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نماینـد امکـان پـذیرش و تطبیـق مـدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود. ضمناً آن دسته از متقاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازمان مدرک تحصـیلی منطبـق بـا شـرایط احـراز مشاغل سازمان ارائه نمایند، پذیرش مدرک موصوف پس از طی پنج سال خدمت در عنوان شغلی مورد تقاضای آزمون مربوطه مشروط بـه رضـایت ازعملکرد و عدم نیاز دفتر فنی و مهندسی به تأمین نیروی جایگزین با لحاظ قوانین و مقررات ذیربط سازمان امکان پذیر خواهد بود.

تبصره: به هنگام ثبت نام رعایت مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج دراین آگهی الزامی می باشد.

۶- امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد (شهرستان / استان) به شرح ذیل لحاظ می گردد:
– بومی شهرستان مورد تقاضا ۲۵ امتیاز
– بومی استان مورد تقاضا ۱۵ امتیاز
۱-۶- داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرستان برای تعیـین بـومی بـودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
– شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
– استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
– همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شـاغل و یـا بازنشسـته) کـه شهرسـتا ن محـل خـدمت فعلـی یـا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
– همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیرو های مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشسـتگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
– داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
– داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در اسـتان محـل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
– داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
– داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
– پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
– پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.

تذکر ۱: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.

تذکر ۲: امتیاز بومی منحصرٌاٌ برای واجدین شرایط فوق، در استان و شهر تهران قابل اعمال خواهد بود.
۸- مصاحبه استخدامی از داوطلبان در صورت احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و بـا رعایـت اولویـت امتیـاز مکتسـبه بـه میـزان دو برابـر ظرفیـتاستخدامی در عنوان شغلی مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

 مراحل ثبت نام

۱- تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی.
۲- فایل عکس اسکن شده.
داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسـال از طریـق برنامه ثبـت نـام اینترنتـی آماده نماید:
– عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)
– عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
– اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰×۳۰۰ باشد.
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
– حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.
– حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳: درصورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.

پرداخت وجه ثبت نام

ثبـت نـام به صـورت اینترنتـی از روز سـه شـنبه مـورخ ۹۷/۶/۶ لغایـت روز سـه شـنبه مـورخ ۹۷/۶/۱۳ انجـام خواهـد پذیرفت. و این تاریخ به هیچ وجه قابـل تمدیـد نمـی باشـد.متقاضـیان واجـد شـرایط مـی بایسـت بـه سـایت سـازمان تـامین اجتمـاعی مر اجعـه و پـس از پرداخـت مبلـغ ۶۰۰/۰۰۰ ریـال (ششصـد هـزار ریـال) به عنـوان هزینـه ثبـت نـام بـه صـورت الکترونیکی و با کارت های بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

– متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.
– به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

 مدارک و مستندات لازم

با توجه به اینکه مدارک متقاضیان حسب نیاز سازمان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان دو برابر مجوز های استخدامی اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

 زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

– کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۹۷/۷/۱۷ برای مشـاهده و پرینـت بـر روی سـایت سـازمان تـامین اجتمـاعی قرار خواهد گرفت. آزمون در عصر روز جمعه مورخ ۹۷/۷/۲۰ در شهر تهـران برگـزار خواهـد شـد. سـاعت شـروع و محـل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون بررسی خواهد شد.

* به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی حسب مورد داده خواهد شد.

مواد آزمون

آزمون عمومی:

۱- ریاضیات و آمار مقدماتی
۲- زبان انگلیسی ـ عمومی
۳ ـ زبان و ادبیات فارسی
۴- فنّّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه)
۵- معارف اسلامی
۶- شناخت تامین اجتماعی
۷- اطلاعات عمومی
۸- استعداد و هوش
* اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معـارف اسـلامی معـاف بـوده و در ایـن صـورت نمـره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
* نمره سوالات عمومی با ضریب ۱ محاسبه و اعمال خواهد شد.

برای عضویت در کانال تلگرامی همکارجو اینجا کلیک کنید

جهت ورود به صفحه اخبار تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید

آزمون تخصصی:

۱- علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در این آگهی انجام خواهد شد .
۲- سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد و مواد (دروس) هر یک از عناوین شغلی و جزئیات مربوطه در جدول شماره (۱) درج گردیده است.
۳- نمره سوالات اختصاصی با ضریب ۳ محاسبه و اعمال خواهد شد.

تذکرات:

۱- آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) دارای حدنصاب بوده و به صورت چهارگزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.
۲- استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. ضمناً امتیازات بومی برای داوطلبانی اعمال خواهـد گردیـدکه حدنصاب لازم را کسب کرده باشند.
۳- کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.
۴- داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست دو برابرمجوز های استخدامی مکلفند مستندات و مدارک مورد نیاز را قبل از مصـاحبه اسـتخدامی کـه متعاقباً از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.
۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بـو د و در هـر مرحلـه از مراحـل آزمـون، گزینش و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی اسـت، از انجـام مراحـل بعـدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر میشود.

به این مقاله چند ستاره میدی؟
[۰ : امتیاز از مجموع ۰ : رأی]

محدثه رحمانی

در زندگی کاری‌م چالش های متفاوتی رو تجربه کردم. این چالش ها بقدری اهمیت دارند که تصمیم گرفتم به کارجوهای دیگه کمک کنم تا به روشی درست مسیرشون رو طی کنند.(اینستاگرام من : mystartups) سئوال یا دیدگاه مربوط به این مطلب رو میتونید پایین همین نوشته برای من بفرستید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − چهار =