گروه صنعتی فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

گروه صنعتی فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران

استخدام مهندس صنایع در یک گروه صنعتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام حسابدار آقا در یک گروه صنعتی در رشت

رشت، گیلان

استخدام تکنسین مکانیک و تاسیسات در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام کارشناس شبکه آقا در گروه صنعتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام انباردار آقا در گروه صنعتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام تکنسین مکانیک یا برق در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام بازرس کیفیت در شرکتی در گیلان

رشت، گیلان

استخدام تراشکار در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام مهندس مکانیک آقا در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام جوشکار ساختمانی در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام تکنسین برق در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان

استخدام تکنسین برق در شرکتی در شهر صنعتی رشت

رشت، گیلان