شرکت تپسی گیلان

شرکت تپسی گیلان

رشت

رشت گلسار صابرین برج ایرانیان طبقه ۱۰ واحد ۲

gilan.jobs@tap30.net

09058514641

(013) 01332131960


شرکت تپسی گیلان

شرح فعالیت